Generell informasjon om svenneprøven

Svenneprøven i rørleggerfaget er delt inn i fire deler som skal gjennomføres og består av følgende:

1. Planlegging av oppgaven.

I denne delen skal kandidaten tegne (plantegninger, sanitærskjema og varmeskjema), dimensjonere, materialuttak, referanser til forskrifter, valg av nødvendig verneutstyr og framdriftsplan.

2. Gjennomføring

Kandidaten skal i denne delen av prøven utføre det praktiske, fagrettede arbeid som oppgaven forutsetter innenfor tidsrammen som er gitt.

3. Dokumentasjon av prøven

Her skal kandidaten benytte firmaets eget KS system (sjekklister, avvikskjemaer og bilder).

4. Egenvurdering

Vurderingen skal inneholde valg av framgangsmåte, metode og system. (eks. rørmaterialer, skjøting, sveisemetoder, system til varmeanlegg)

Vurderingskriterier:

Prøvenemda vurderer kandidatens prestasjoner med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplan VG 3 og den generelle del av læreplanen. Kandidaten følger forskriftene i TEK 10 (Teknisk forskrift 2010), Tekniske bestemmelser og NS. (Norsk Standard). Karakteren til svenneprøven skal gi uttrykk for en samlet vurdering av alle delene i oppgaven.

Prøvenemda vil også se på utførelsen, faglig innsikt, håndlag, ressursbruk, kommunikasjon, samarbeid, selvstendighet, HMS, tidsbruk, problemløsningsevne og faglig refleksjon. I tillegg skal kandidaten behandle prøvestasjonens utstyr på en skånsom måte. Demontering av svenneprøven og rydding vil også inngå i vurderingen.

Bedømmelse:

Svenneprøven skal bedømmes etter en tredelt skala og karakteren brukes på følgende måte:

Bestått meget godt:
Beskriver en prestasjon som gir en meget tilfredsstillende grad av måloppnåelse i faget.

Bestått:
Beskriver en tilfredstillende prestasjon eller en middels grad av måloppnåelse i faget.

Ikke bestått
Beskriver en prestasjon som gir en meget svak eller ingen grad av måloppnåelse i faget.